THE ROUTE

 

Afghanistan to Iran.

 

Iran to Turkey.

Turkey to Greece.

Greece to Macedonia.

Macedonia to Serbia.

Serbia to Bosnia.

 

Tomorrow to Italia.